Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Leuke Uitjes en Leukeuitjes.nl

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnee: de wederpartij met wie Leuke Uitjes een Overeenkomst heeft gesloten.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.


Bedrijfsinformatie: beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs)vermeldingen, (e-mail)adressen, zoekresultaten, banners of buttons) welke Abonnee aan Leuke Uitjes heeft verstrekt en door Leuke Uitjes gepubliceerd worden op de website www.Leukeuitjes.nl. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van de Bedrijfsinformatie. Bedrijfsinformatie omvat de algemene bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfsgegevens. De Bedrijfsinformatie betreft het bedrijf van Abonnee of het bedrijf van een derde partij die Abonnee vertegenwoordigt.
Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Leuke Uitjes en Abonnee (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van Bedrijfsinformatie en het op een andere wijze promoten van Abonnee, zijn diensten en/of zijn website), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Abonnee.


Leuke Uitjes: M2 Advies & Design & Gravita, handelend onder de handelsnamen “Leuke Uitjes” en “Leukeuitjes.nl”.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.


Overeenkomst: de afspraken tussen Abonnee en Leuke Uitjes op grond waarvan Leuke Uitjes Diensten aan Abonnee levert.
Vertegenwoordiger: degene die bevoegd is om in naam van Abonnee een Overeenkomst aan te gaan.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Leuke Uitjes van Diensten aan of ten behoeve van Abonnee, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst gaan voor de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Leuke Uitjes en Abonnee, wordt Abonnee geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leuke Uitjes en de Abonnee zijn overeengekomen.

2.6 Leuke Uitjes wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Abonnee van de hand.

2.7 Leuke Uitjes is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van Leuke Uitjes of op een andere wijze aan Abonnee bekend worden gemaakt. Indien Abonnee de wijziging niet wenst te accepteren is Abonnee gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leuke Uitjes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle door Abonnee geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door Abonnee worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand als Abonnee de offerte van Leuke Uitjes voor een Dienst schriftelijk of via de website www.Leukeuitjes.nl bevestigt. Leuke Uitjes is altijd gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien de inhoud van de Bedrijfsinformatie inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig of onwelvoeglijk is.

3.3 Vertegenwoordiger en Abonnee staan er voor in dat Vertegenwoordiger volledig bevoegd is om Abonnee bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt Leuke Uitjes Abonnee dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren van Bedrijfsinformatie en/of het op een andere wijze promoten van de diensten, de website en de naam van Abonnee.

4.2 Leuke Uitjes zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Leuke Uitjes zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Leuke Uitjes niet:
- dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
- dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

4.4 Leuke Uitjes is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperkenbijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of Bedrijfsinformatie, zonder dat hierdoor enig recht van Abonnee op schadevergoeding jegens Leuke Uitjes ontstaat.

4.5 Leuke Uitjes is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Abonnee enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

4.6 Leuke Uitjes is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. Leuke Uitjes is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

4.7 Indien naar het oordeel van Leuke Uitjes uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Abonnee, of eventuele derden in opdracht van Abonnee, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Abonnee onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is Leuke Uitjes gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Abonnee in rekening te brengen.

Artikel 5 Bedrijfsinformatie

5.1 de Bedrijfsinformatie moeten voldoen aan de overeengekomen (technische en inhoudelijke) eisen. Leuke Uitjes heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Leuke Uitjes zal Abonnee van wijzigingen op de hoogte stellen.

5.2 Leuke Uitjes behoudt zich altijd het recht voor de Bedrijfsinformatie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Abonnee aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van de Bedrijfsinformatie kan door Leuke Uitjes zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.

5.3 Leuke Uitjes is gerechtigd, doch niet verplicht, de Abonnee te verzoeken de uitvoering van de Overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld door een voorbeeld van de Bedrijfsinformatie te sturen. Indien Leuke Uitjes, ter controle, aan Abonnee een voorbeeld Bedrijfsinformatie stuurt, kan Abonnee binnen 14 dagen na ontvangst van het voorbeeld wijzigingen doorgeven op de inhoud van de Bedrijfsinformatie. Dit is alleen mogelijk voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Bedrijfsinformatie (bijv. vermelding naam/adres) en/of indien gegevens in het voorbeeld niet overeenkomen met de gegevens die staan vermeld in de Overeenkomst.
Indien Abonnee na de periode van 14 dagen de Bedrijfsinformatie wil wijzigen, is Leuke Uitjes gerechtigd hiervoor haar standaard tarieven in rekening te brengen. Leuke Uitjes kan er niet voor instaan dat alle wijzigingen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

5.4 De uitvoering van de Overeenkomst is automatisch door Abonnee goedgekeurd, indien hij noch binnen 14 dagen na de aanvang van de uitvoering daarvan, noch binnen 14 dagen na de ontvangst van een controle verzoek van Leuke Uitjes (afhankelijk van hetgeen eerder is) schriftelijk anderszins te kennen geeft.

5.5 Abonnee kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, inhoud, de pagina en rubriekindeling van de media of aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Abonnee geplaatste Bedrijfsinformatie in de media.

5.6 Leuke Uitjes garandeert niet dat de Bedrijfsinformatie altijd voldoet aan de overeengekomen specificaties of posities of zoeklogica en kan niet instaan voor de kleurzetting, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Abonnee geplaatste Bedrijfsinformatie in de media. Abonnee is ermee bekend en akkoord dat (elektronische) media tussentijds kunnen wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de publicatiewijze en positie van de Bedrijfsinformatie.

5.7 Abonnee is ermee akkoord dat Bedrijfsinformatie van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de Bedrijfsinformatie van Abonnee verschijnen. Abonnee is er bovendien mee akkoord dat Bedrijfsinformatie van derden, waaronder concurrenten, verschijnen bij het gebruik van zoekwoord(en) en of trefwoord(en) waarvan een met de handelsnaam of merk van Abonnee overeenstemmend teken onderdeel uit maakt.

5.8 Leuke Uitjes is gerechtigd de Bedrijfsinformatie te gebruiken voor plaatsing in andere media van Leuke Uitjes, van rechtspersonen waarmee Leuke Uitjes is gelieerd of van partners van Leuke Uitjes, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Abonnee kan aan deze plaatsing in andere media geen rechten ontlenen.

5.9 Abonnee is ermee bekend dat de (gegevens van) de Bedrijfsinformatie, door Leuke Uitjes wordt opgenomen in een Leuke Uitjes Database. Leuke Uitjes is gerechtigd aan derden gebruiksrechten te verlenen ten aanzien van deze Database.

5.10 In het geval Abonnee een rechtspersoon is, behoudt Leuke Uitjes altijd het recht om de haar langs officiële of publieke weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen van de gegevens van Abonnee, zonder diens voorafgaande opdracht of machtiging in de Bedrijfsinformatie te verwerken.

Artikel 6 Medewerking door Abonnee

6.1 Abonnee zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Abonnee zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Bedrijfsinformatie.

6.2 Abonnee staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Dienst overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Abonnee zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van Leuke Uitjes, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Abonnee vrijwaart Leuke Uitjes volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart
Leuke Uitjes eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

6.3 Abonnee is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Leuke Uitjes hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.4 Abonnee zal zich houden aan alle door Leuke Uitjes verstrekte of op de website van Leuke Uitjes bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.

6.5 Abonnee is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om:
- op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze ‘klikken’ op de Bedrijfsinformatie te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software;
- zonder toestemming van Leuke Uitjes hyperlinks op te nemen als onderdeel van de Bedrijfsinformatie, met uitzondering van de daarvoor bestemde url-regels/items.

6.6 Indien Abonnee in het kader van de dienstverlening een gebruiksnaam en wachtwoord van Leuke Uitjes ontvangt, dient Abonnee deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Abonnee Leuke Uitjes direct op de hoogte te stellen, zodat Leuke Uitjes de toegang tot de Dienst van Abonnee kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Abonnee is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruiksnaam en wachtwoord. Leuke Uitjes kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord.

Artikel 7 Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden

7.1 Indien Abonnee ten behoeve van een derde partij met Leuke Uitjes een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing.

7.2 Abonnee garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de Bedrijfsinformatie zoals tussen Abonnee en Leuke Uitjes overeengekomen.

7.3 Leuke Uitjes is altijd gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele Bedrijfsinformatie te stellen.

7.4 Leuke Uitjes is altijd gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan Leuke Uitjes blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de Bedrijfsinformatie c.q. de plaatsing daarvan, is Leuke Uitjes gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Abonnee jegens Leuke Uitjes volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de Bedrijfsinformatie aan Leuke Uitjes verschuldigde vergoeding.

7.6 Abonnee vrijwaart Leuke Uitjes volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart Leuke Uitjes eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 Vergoeding en betaling

8.1 Abonnee is aan Leuke Uitjes de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan Leuke Uitjes verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.

8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Bedrijfsinformatie.

8.3 Leuke Uitjes is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Abonnee niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.

8.4 Leuke Uitjes is altijd gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.

8.5 Leuke Uitjes brengt de door Abonnee verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Leuke Uitjes leidend.

8.6 Betaling dient te geschieden op de door Leuke Uitjes aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.7 Enig beroep door Abonnee op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

8.8 Indien Abonnee de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Abonnee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Abonnee over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand al gehele maand gerekend.

8.9 Vanaf de datum van verzuim is Abonnee naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).

8.10 Leuke Uitjes is gerechtigd de kredietwaardigheid van Abonnee te onderzoeken. Indien wenselijk dient Abonnee, op eerste verzoek van Leuke Uitjes, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Leuke Uitjes. Leuke Uitjes is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Leuke Uitjes in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leuke Uitjes of bij de derde van wie Leuke Uitjes het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Abonnee ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Leuke Uitjes aan Abonnee een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Abonnee in het kader van de Overeenkomst aan Leuke Uitjes ter beschikking stelt, blijft berusten bij Abonnee of bij de derde van wie Abonnee het recht heeft verkregen het materiaal aan Leuke Uitjes ter beschikking te stellen. Abonnee verleent Leuke Uitjes het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

9.3 Abonnee staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Leuke Uitjes ter beschikking te stellen. Abonnee vrijwaart Leuke Uitjes volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Leuke Uitjes eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9.4 Abonnee mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10 Privacy en Geheimhouding

10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient Leuke Uitjes persoonsgegevens van Abonnee te verzamelen. Leuke Uitjes gebruikt die persoonsgegevens van Abonnee uitsluitend voor de benadering van de Abonnee bij de uitvoering van de Dienst.

10.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

10.3 Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Leuke Uitjes is niet aansprakelijk voor schade geleden door Abonnee, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leuke Uitjes in welk geval Leuke Uitjes uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Leuke Uitjes bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de kosten die de Abonnee redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Leuke Uitjes te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Leuke Uitjes wel aan de overeenkomst beantwoordt;
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Leuke Uitjes voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.5 Leuke Uitjes is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Abonnee die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

11.6 In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst die bestaat uit het gratis plaatsen van de Bedrijfsinformatie het volgende. Leuke Uitjes is niet aansprakelijk voor schade geleden door Abonnee, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leuke Uitjes.

Artikel 12 Opschorting

12.1 Leuke Uitjes is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Abonnee te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien Leuke Uitjes het vermoeden heeft dat Abonnee in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Abonnee niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Leuke Uitjes toekomend recht. Opschorting ontslaat Abonnee nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Leuke Uitjes geleverde Diensten.

12.2 Zodra Abonnee alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Leuke Uitjes de opschorting opheffen.

Artikel 13 Duur van de Overeenkomst

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 kalendermaanden voor aanvang van de vervolgtermijn.

13.2 De looptijd wordt berekend vanaf de datum van de bevestiging van de aanmelding van de Abonnee als gebruiker op de website van Leuke Uitjes, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

13.4 Onverminderd haar overige rechten, is Leuke Uitjes gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Abonnee niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of 9.4.

13.5 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Abonnee nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Leuke Uitjes geleverde Diensten. Bedragen die Leuke Uitjes voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

13.6 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Abonnee al hetgeen Leuke Uitjes in het kader van de Overeenkomst aan Abonnee ter beschikking heeft gesteld.

13.7 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. M2 Advies & Design is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder
nr. 54379156.Gravita is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 02083322.